Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Statut

STATUT
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W WYSZKOWIE

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. nr 223, poz. 1869 ze zmianami w 2010 r. nr 228, poz. 1492).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz.199).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1647).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2010 w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach. (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. nr 23, poz. 133).
8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie, zwana dalej „Poradnią” jest placówką publiczną, ogólnodostępną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 52.
3. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Wyszkowski.
4. Organem nadzorującym pracę merytoryczną Poradni jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty – Delegatura Kuratorium w Ostrołęce.
5. Poradnia swym działaniem obejmuje miasto i gminę Wyszków, gminy: Długosiodło, Somianka, Brańszczyk, Rząśnik, Zabrodzie. Teren działania poradni określa organ prowadzący.


§ 2
Cele i zadania poradni


1. Celami i zadaniami Poradni są:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu,
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej w szczególności na:
a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polegających w szczególności na:
a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy w:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,
- rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy przy rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
f) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
4) wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 2 pkt 4, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
c) realizacji podstaw programowych;
d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;
f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;
g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
2. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
1) diagnozowanie,
2) terapię rodzin,
3) prowadzenie grup wsparcia,
4) prowadzenie mediacji,
5) interwencję kryzysową,
6) prowadzenie warsztatów,
7) prowadzenie porad i konsultacji,
8) prowadzenie wykładów i prelekcji,
9) działalność informacyjno-szkoleniową,
10) udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku,
11) udział w zebraniach rad pedagogicznych,
12) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.
3. Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz rodzicom na terenie powiatu wyszkowskiego, a w szczególności z:
- Sądem Rejonowym;
- Opieką Społeczną (PCPR i OPS);
- Komendą Rejonową Policji;
- Poradnią Leczenia Uzależnień;
- Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym;
- Monarem;
- placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
4. Szczegółowe zadania poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy Poradni.§ 3
Zakres zadań pracowników Poradni


1. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnych ucznia;
6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli – w tym w zakresie profilaktyki;
6) koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
3. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej u dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia kompensacyjno-korekcyjne;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca w najbliższym środowisku ucznia;
7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
4. Zadania pracowników Poradni realizowane są również poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§ 4
Korzystanie z pomocy Poradni


1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
4. Poradnia udziela pomocy dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły oraz ich rodzicom zamieszkującym w miejscowościach leżących na terenie działania Poradni.
5. Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni i nie zamieszkujących na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom, jeżeli między organami prowadzącymi Poradnie zostanie zawarte porozumienie.§ 5
Wydawanie opinii


1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach oświatowych. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, nie określonych w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
2. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
3. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, osoba składająca wniosek może dołączyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o stanie zdrowia badanego.
4. Osoba składająca wniosek może dołączyć wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a także w przypadku ucznia – opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
5. W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.
6. Informację o wynikach badań wydaje się na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniej osoby, której wniosek dotyczy.
7. Opinia Poradni zawiera:
1) oznaczenie Poradni,
2) numer opinii,
3) datę wydania opinii,
4) podstawę prawną wydania opinii,
5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego numer Pesel, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki wraz z oznaczeniem odpowiednio oddziału, klasy lub grupy wychowawczej, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do zgłaszanego we wniosku problemu,
7) stanowisko w sprawie, której opinia dotyczy oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
11) podpis dyrektora poradni.§ 6
Orzecznictwo


1. W Poradni, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania.
2. Zasady funkcjonowania Zespołu Orzekającego przy Poradni określa Regulamin Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie.
3. W Poradni, na zasadach określonych w odrębnych przepisach działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
4. Zasady funkcjonowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Dziecka określa Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania Dziecka przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie.

§7
Pracownicy Poradni


1. Poradnią kieruje dyrektor.
2. Za zgodą organu prowadzącego Poradnię dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
3. Poradnia zatrudnia specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i lekarza, który jest konsultantem, członkiem zespołu orzekającego poradni.
4. W poradni w zależności od potrzeb mogą być zatrudnieni inni specjaliści, w szczególności lekarze, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
5. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi. Do zadań pracowników administracyjnych należy zabezpieczenie działalności w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej, kadrowej i finansowej. Pracownicy administracji odpowiadają za:
1) sprawne funkcjonowanie sekretariatu,
2) prawidłowe zabezpieczenie dokumentów i pieczątek,
3) ewidencjonowanie i uporządkowanie dokumentacji według zasad podanych przez organ prowadzący,
4) staranne przepisywanie powierzonych materiałów,
5) dochowanie tajemnicy służbowej.
6. Pracownicy obsługi odpowiadają za szeroko rozumiany porządek na terenie poradni, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania poradni.
7. Pomoc dzieciom i młodzieży może być także udzielana przez wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§8
Organa Poradni


1. Organami poradni są:
1) dyrektor poradni
2) rada pedagogiczna
2. Poradnią kieruje Dyrektor. Funkcję dyrektora powierza organ prowadzący.
3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
1) ustalanie form, harmonogramu współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi i innymi zainteresowanymi instytucjami;
2) podejmowanie działań sprawie interwencji i eksperymentów pedagogicznych;
3) podejmowanie odpowiednich uchwał i ustalanie sposobu ich realizacji;
4) umożliwianie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni;
5) opracowanie wewnętrznego regulaminu poradni;
6) opiniowanie: pracy poradni, projektu planu finansowego, wniosków dyrektora o przyznanie nagród i odznaczeń, propozycji dyrektora w sprawie przydziału pracownikom poradni stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych lub wychowawczych.
4. Organy Poradni wymienione w ustępie 1 współpracują ze sobą i rozwiązują spory według następujących zasad:
1) zakres współdziałania organów poradni określony jest poprzez kompetencje Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej;
2) wszelkie spory rozwiązywane będą zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami negocjacji i mediacji oraz w założeniu utrzymania dobrej woli stron sporu, w szczególności:
a) strony sporu mogą wyznaczyć negocjatorów reprezentujących ich interesy w danym sporze;
b) strony sporu w przypadku nie rozwiązania sporu w drodze negocjacji mogą ustalić mediatora;
c) mediatorem może zostać osoba, która uzyska akceptację stron sporu;
d) mediator powinien posiadać przynajmniej podstawowe przeszkolenie negocjacyjne;
e) strony sporu mogą odstąpić od warunku z pkt d.
3) W przypadku zaistnienia sporu wewnątrz Rady Pedagogicznej strony sporu informują Dyrektora porani o:
a) stanowisku stron sporu,
b) terminie następnego spotkania negocjacyjnego,
c) wyznaczeniu lub nie wyznaczeniu negocjatorów.
4) W przypadku nie rozwiązania sporu po trzech spotkaniach negocjacyjnych strony sporu wyznaczają mediatora, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2) c, d, e, oraz informują Dyrektora poradni o:
a) aktualnych stanowiskach stron sporu,
b) ustaleniu lub nie ustaleniu mediatora.
5) Dyrektor poradni przedstawia stronom sporu do akceptacji osoby, które mogą prowadzić mediacje, zgodnie z zasadami w pkt. 2) c, d, e.
6) W przypadku nieskuteczności postępowania mediacyjnego lub w przypadku nie zaakceptowania przez strony sporu żadnego z przedstawionych przez dyrektora poradni kandydatów na mediatora, Dyrektor poradni może wystąpić z wnioskiem o mediacje do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ostrołęce lub Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
7) W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Dyrektorem strony ustalają termin następnego spotkania negocjacyjnego.
8) W przypadku nie rozwiązania sporu na trzech spotkaniach negocjacyjnych strony sporu ustalają mediatora, każda ze stron sporu może wystąpić z wnioskiem o mediacje do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ostrołęce lub Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
9) Rada Pedagogiczna może wystąpić z pisemnym wnioskiem o odwołanie Dyrektora z zajmowanego stanowiska.
10) Po złożeniu wniosku o którym mowa w punkcie 9 organ upoważniony do odwołania Dyrektora poradni jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnego postępowania wyjaśniającego i powiadomienia Rady Pedagogicznej o jego wyniku w ciągu 14-stu dni od otrzymania wniosku.
5. Dyrektor Poradni kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Do obowiązków Dyrektora należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Poradni w oparciu o przepisy prawa oświatowego,
2) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Poradni (arkusza organizacyjnego poradni, projektu rocznego planu pracy i Programu Rozwoju Poradni, tygodniowego rozkładu zajęć pracowników),
3) opracowanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników,
4) dobór i zatrudnienie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
5) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,
6) dokonywanie oceny pracowników pedagogicznych,
7) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
9) dbałość o majątek Poradni i powierzenie odpowiedzialności materialnej podległym pracownikom,
10) tworzenie właściwej atmosfery w placówce, opartej na zasadach wzajemnego szacunku, sprzyjającej efektywnej pracy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jej pracowników,
11) sprawowanie kontroli zarządczej.
7. Dyrektor Poradni ma prawo do:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Poradni,
2) zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników Poradni,
3) premiowania i nagradzania pracowników oraz udzielania kar porządkowych,
4) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Poradni i jej bieżącego funkcjonowania,
5) wykorzystywania według własnego uznania (po konsultacji z Radą Pedagogiczną) środków finansowych przyznanych na działalność Poradni,
6) reprezentowania Poradni na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji,
7) występowania z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o nagrody i odznaczenia dla pracowników Poradni.
8. Dyrektor odpowiada za :
1) poziom dydaktyczny i organizacyjny placówki,
2) zgodność funkcjonowania Poradni z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,
3) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Poradni,
4) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji Poradni i spraw pracowniczych.
9. W przypadku nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni wicedyrektor Poradni lub inny pracownik pedagogiczny wyznaczony przez Organ Prowadzący.
10. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorami placówek oświatowych, związkami zawodowymi, różnymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.


§ 9
Dokumentacja Poradni


1. Dokumentację poradni stanowią:
12) arkusz organizacyjny poradni zatwierdzany do 25 maja każdego roku przez organ prowadzący,
13) roczny plan pracy poradni,
14) sprawozdanie z realizacji planu pracy,
15) tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni,
16) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
17) teczki indywidualne badanych dzieci – dokumentacja badań,
18) zapisy w karcie indywidualnej dziecka w przypadku terapii indywidualnej,
19) zeszyty zajęć specjalistycznych z grupą,
20) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników poradni,
21) zeszyt wyjazdów w teren (wspólny dla wszystkich),
22) terminarz badań (wspólny dla wszystkich),
23) protokoły posiedzeń zespołów orzekających (zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, zespół orzekający o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, zespół orzekający o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka),
24) rejestr wydanych opinii,
25) rejestr wydanych orzeczeń,
26) rejestr wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
27) inna dokumentacja prowadzona zgodnie z określonymi przepisami.§ 10
Organizacja pracy poradni


1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego. Poradnia czynna jest 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek), w godzinach 8-16. Zajęcia indywidualnych pracowników mogą odbywać się do godziny 20. Sekretariat poradni czynny jest przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek), w godzinach 8-16.
3. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji poradni zawiera się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
5. W poradni istnieje możliwość utworzenia filii w gminach należących do rejonu działania poradni.§ 11
Postanowienia końcowe


1. Poradnia używa pieczęci podłużnej o treści: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Kościuszki 52, tel./fax (29) 742-50-07, REGON 000694468, NIP 762-18-02-113.
2. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 12.08.2013 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Kochanowicz, data: 04.10.2018 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2018 r., godz. 08.52Małgorzata KochanowiczEdycja strony
12.08.2013 r., godz. 15.20Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1546 razy.